Zgodnie z obowiązującym prawem, instalacja elektryczna wymaga okresowego przeglądu technicznego. Jego celem jest wizualne sprawdzenie instalacji elektrycznej i odgromowej pod względem stanu prawidłowości połączeń, ułożenia i izolacji przewodów, zabezpieczeń, środków ochrony przeciwporażeniowej, kompletności i dostępności oznaczeń, schematów, tablic.

Przeglądy elektryczne – podstawa prawna

Zgodnie z Prawem budowlanym zachodzi konieczność przeprowadzania okresowej kontroli (co najmniej raz na 5 lat) budynków w zakresie sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania samego obiektu, jak i jego otoczenia. Istotne znaczenie ma kontrola instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej.

Obowiązek zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego instalacji elektrycznych obiektu spoczywa na:

- dostawcy energii elektrycznej w zakresie przyłącza, złącza, liczników dostępnych w budynku,

- właścicielu / zarządcy w zakresie oprzewodowania, sprzętu, urządzeń zasilających, aparatury sterowniczej i rozdzielczej, uziemienia,

- użytkowniku lokalu mieszkalnego w zakresie gniazd wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników przeciwporażeniowych różnico prądowych, odbiorników elektrycznych składających się na wyposażenie mieszkania.

/Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane/

 

Dla kogo przeglądy elektryczne budynków

Zapewnienie okresowych przeglądów elektrycznych to obowiązek właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych.
Naszą ofertę kierujemy do:
- wspólnot mieszkaniowych / spółdzielni mieszkaniowych,
- zarządców obiektów sportowych i dydaktycznych (np. hale sportowe, szkoły),
- właścicieli / zarządców hoteli,
- właścicieli / zarządców obiektów biurowych,
- zarządców hal produkcyjnych, magazynowych,
- zarządców sektora publicznego.

Kontrola instalacji elektrycznych - podział

Kontrola instalacji elektrycznych uwzględnia:
- sprawdzenie instalacji elektrycznych z wykorzystaniem dostępnych środków pozwalających na porównanie zgodności wykonanej instalacji obowiązującymi normami europejskimi,
- przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznych bez użycia mierników i próbników, której celem jest sprawdzenie poprawności doboru i montażu instalacji,
- badanie instalacji elektrycznych – na tym etapie wykonywane są pomiary i próby elektryczne w celu sprawdzenia skuteczności zastosowanych w instalacji rozwiązań; przeprowadzane są wszystkie czynności, których nie można przeprowadzić na etapie oględzin.

Przegląd instalacji elektrycznych - zakres

Przegląd instalacji elektrycznych wykonywany jest okresowo – co roku lub raz na 5 lat.
• Roczna instalacja stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych obejmuje:
a) oględziny instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych, które są narażone na negatywne wpływy atmosferyczne i inne czynniki zewnętrzne, a które występują w węzłach cieplnych, pralniach, suszarniach, garażach
o wizualna weryfikacja stanu instalacji pod kątem prawidłowości połączeń, ułożenia przewodów oraz ich izolacji,
o sprawdzenie wizualne instalacji pod kątem osprzętu, zabezpieczeń oraz środków ochrony przeciwporażeniowej,
o sprawdzenie kompletności oznaczeń, tablic, schematów, w tym:
 dla przyłącza
 sprawdzenie sposobu ułożenia przewodów w rurze stalowej lub izolacyjnej z zewnętrzną osłoną stalową,
 sprawdzenie zabezpieczenia przewodów przy przejściu przez stropy i ściany,
 sprawdzenie stopnia korozji osłon i stalowych rur,
 dla złącza
 sprawdzenie przewodów pod kątem ich prowadzenia w rurze stalowej lub PCV, posiadanej wzmocnionej izolacji,
 sprawdzenie zabezpieczenia złącza przed przenikaniem wody deszczowej,
 sprawdzenie obecności odpowiedniej tabliczki ostrzegawczej na drzwiczkach złącza,
 sprawdzenie uziemienia przewodów PEN i PE,
 sprawdzenie estetyki oraz stopnia korozji szafek wnękowych i skrzynek na zewnątrz obiektu,
 w pomieszczeniach narażonych na negatywne działanie czynników
 sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej,
 sprawdzenie ochrony przeciwpożarowej,
 sprawdzenie odpowiedniego doboru przewodów pod kątem obciążalności i spadku napięcia oraz weryfikacja doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i alarmowych,
 sprawdzenie rozmieszczenia urządzeń łączących i odłączających,
 sprawdzenie doboru urządzeń pod kątem oddziaływania czynników zewnętrznych,
 sprawdzenie czytelności oznaczeń przewodów neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
 sprawdzenie prawidłowości w rozmieszczeniu oznaczeń, tablic, schematów,
 sprawdzenie połączeń przewodów,
 sprawdzenie rozmieszczenia elementów urządzeń odgromowych, jakości wykorzystanych materiałów, rodzaju połączeń,
b) oględziny instalacji odgromowej
o wizualne sprawdzenie instalacji odgromowej pod kątem prawidłowości wykonania połączeń, mocowań, ułożenia przewodów.

• Pięcioletnia kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych obejmuje:
a) przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych, które są narażone na szkodliwe oddziaływanie warunków atmosferycznych oraz innych czynników zewnętrznych i w pomieszczeniach wewnątrz budynku:
o sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych pod kątem prawidłowości wykonania połączeń, prawidłowego ułożenia oraz izolacji,
o sprawdzenie prawidłowości oznaczeń oraz kompletności tablic oraz schematów,
b) oględziny instalacji odgromowej:
o wizualne sprawdzenie instalacji odgromowej pod kątem prawidłowości wykonania połączeń, mocowania oraz ułożenia przewodów,
c) 5-letnie pomiary elektryczne (szczegóły w zakładce POMIARY ELEKTRYCZNE)

.

Protokół przeglądu instalacji elektrycznej

Każdy okresowy (roczny lub pięcioletni) przegląd instalacji elektrycznej kończy się sporządzeniem protokołu. Jego celem jest określenie stanu technicznego elementów instalacji elektrycznej oraz wykaz nieprawidłowości w funkcjonowaniu odbiorników elektrycznych na stałe przyłączonych do instalacji samodzielnych przeróbek instalacji. W protokole uwzględnia się również wykaz wad powstałych w okresie użytkowania instalacji oraz rozmiar uszkodzenia lub zużycia jej elementów.
Protokół obejmuje następujące punkty:
o w zakresie instalacji elektrycznej:
 lokalizację i oznaczenie rozdzielni i podrozdzielni,
 instalację sieci gwarantowanej,
 kompletność mocowań, pokryw, osłon,
 stan sprawności oświetlenia,
 stan sprawności wszystkich elementów zewnętrznych na dachu i elewacji (np. reklamy, oświetlenie, urządzenia),
 stan izolacji stałej widocznych części czynnych,
 oddziaływanie czynników zewnętrznych,
 prawidłowość oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych widocznych elementów obwodów elektrycznych,
 stan i jakość połączeń przewodów neutralnych i ochronnych widocznych elementów obwodów elektrycznych,
 prawidłowość rozmieszczenia i dostępność do tablic ostrzegawczych i schematów.
o w zakresie instalacji odgromowej:
 przeprowadzenie oględzin przewodów,
 przeprowadzenie oględzin elementów łączeniowych,
 przeprowadzenie oględzin wsporników,
 sprawdzenie poziomu korozji,
 sprawdzenie zachowania prawidłowego odstępu między instalacją a konstrukcją obiektu,
o w zakresie przeglądu pomieszczeń technicznych:
 wyposażenie w instrukcje BHP,
 obecność sprzętu gaśniczego,
 stan sprawności oświetlenia w pomieszczeniach technicznych,
o w zakresie dokumentacji technicznej:
 dostępność dokumentacji podwykonawczej obiektu,
 dostęp do protokołów pomiarów wyłączników różnicowoprądowych,
 protokoły z pomiarów rezystancji izolacji,
 protokoły z pomiarów impedancji pętli-zwarcia,
 protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń piorunochronnych.
2 wersji protokołów pokontrolnych (oryginał w twardej oprawie + kopia w wersji elektronicznej) dostarczamy w wyznaczonym terminie. Dołączamy również protokół przekazania. Ponadto służymy pomocą w razie wątpliwości i trudności w zrozumieniu zapisów.

Przegląd elektryczny - uprawnienia

Wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznych wymaga posiadania określonych kwalifikacji. Nasi pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia budowlane (specjalność instalacyjno-budowlana) w zakresie instalacji elektrycznych. Do każdego protokołu załączone są potwierdzenia posiadanych przez naszych inżynierów uprawnień.

Przegląd instalacji elektrycznej - jak często

Przegląd instalacji elektrycznych powinien być wykonywany okresowo, zgodnie z obowiązującym prawem. Częstotliwość przeprowadzania kontroli uzależnionych jest m.in. od rodzaju obiektów budowlanych.
• Co 6 miesięcy w przypadku budynków wielkopowierzchniowych, czyli o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2:
 przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych, które są narażone na działanie czynników atmosferycznych oraz pozostałych czynników zewnętrznych oraz wewnątrz niektórych obiektów (np. pralnie, suszarnie, garaże, pomieszczenia zagrożone wybuchem),
 przeprowadzanie oględzin instalacji odgromowej.

• Raz do roku we wszystkich obiektach, bez względu na powierzchnię zabudowy:
 oględziny instalacji elektrycznych i urządzeń elektrycznych narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych, czynników zewnętrznych oraz czynników mogących wystąpić w takich pomieszczeniach jak: węzły cieplne, hydrofornie, suszarnie, garaże,
 oględziny instalacji odgromowej,
 wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, w pomieszczeniach narażonych na nadmierną wilgoć, w pomieszczeniach, gdzie temperatura przekracza 35oC.
• Co 5 lat we wszystkich obiektach podlegających kontroli, bez względu na powierzchnię:
 przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych narażonych na negatywne działanie warunków atmosferycznych, pozostałych czynników zewnętrznych oraz czynników występujących w obiektach typu: suszarnie, hydrofornie, garaże, itp.
 przeprowadzenie oględzin instalacji odgromowej,
 wykonanie pełnozakresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i odgromowej.