Przeglądy elektryczne - podstawy prawne
KOB-Pomiary.pl

Od 2006 roku zdobywamy zadowolonych Klientów na terenie całego kraju. Podczas realizacji dużych projektów nabyliśmy bardzo cenne doświadczenie. Działamy sprawnie, terminowo i profesjonalnie. Zapraszamy do współpracy firmy, instytucje publiczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe!

KOB Spółka Jawna
ul. Deotymy 41
01-441 Warszawa

tel: (22) 428 20 07
tel kom: 509 465 025
tel kom: 503 145 250

e-mail: biuro@kob.pl

Formularz kontaktowy

Oferujemy także szereg innych usług dla nieruchomości.

Przeglądy elektryczne

Firma KOB weźmie odpowiedzialność za prawidłowy i zgodny z prawem pięcioletni przegląd techniczny instalacji elektrycznej w Państwa obiektach. Przegląd elektryczny polega na sprawdzeniu wizualnym instalacji elektrycznych i odgromowych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, kompletności schematów, tablic i oznaczeń.

Przegląd elektryczny podstawa prawna

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane nakłada obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku na: - dostawcę energii elektrycznej w zakresie przyłącza, złącza oraz liczników znajdujących się w budynku, - właściciela lub zarządcę budynku w zakresie oprzewodowania, sprzętu i osprzętu, urządzeń zasilających i rozdzielczych, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń zabezpieczających oraz uziemienia, - użytkownika lokalu w zakresie łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, bezpieczników topikowych lub wyłączników nadmiarowych instalacyjnych, wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych oraz odbiorników energii elektrycznej stanowiących wyposażenie lokalu.
ponadto ustawa stanowi:
"Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę: (…) 2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów."

Dla kogo przeglądy elektryczne budynków

Obowiązek wykonywania kontroli instalacji elektrycznych dotyczy właścicieli i zarządców wszystkich obiektów budowlanych (wyjątek stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne). Wykonujemy przeglądy elektryczne w budynkach mieszkalnych, biurowych, magazynowych, przemysłowych, szpitalach, szkołach. Naszymi Klientami są więc:

 • właściciele nieruchomości,
 • zarządcy nieruchomości,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • zarządcy obiektów sportowych i dydaktycznych,
 • hotele,
 • zakłady produkcyjne,
 • sektor publiczny,
 • firmy sieciowe,
 • firmy zarządzające nieruchomościami (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, budynki biurowe, magazyny).

Kontrola instalacji elektrycznych podział

Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej obejmuje następujące czynności:
kontrola (sprawdzanie) = oględziny + badanie (pomiary elektryczne i próby elektryczne) + raport (protokół elektryczny)
gdzie:

 • sprawdzanie instalacji elektrycznych – wszelkie środki, którymi sprawdza się zgodność wykonania instalacji z wymaganiami europejskich dokumentów normatywnych
 • oględziny instalacji elektrycznych – badanie instalacji elektrycznej za pomocą wszelkich zmysłów (bez użycia mierników i próbników), a więc pełna kontrola organoleptyczna, w celu sprawdzenia poprawności doboru i montażu,
 • badanie instalacji elektrycznych – czynności mające sprawdzić skuteczność rozwiązań zastosowanych w instalacji; obejmują one pomiary elektryczne stwierdzające wartości parametrów, których nie można sprawdzić przez oględziny, a także próby za pomocą próbników (testerów).

Przegląd instalacji elektrycznych zakres

 • roczna kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych polega na wykonaniu następujących czynności:
  • a.) oględziny instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz w takich pomieszczeniach jak węzły cieplne, pralnie, suszarnie, hydrofornie, garaże, pomieszczenia zagrożone wybuchem:
   • sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów,
   • sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
   • sprawdzenie kompletności schematów, tablic i oznaczeń. w szczególności:
  • dla przyłącza:
   • sprawdzenie, czy przewody na całej długości są ułożone w rurze stalowej lub rurze izolacyjnej z zewnętrzną osłoną stalową,
   • sprawdzenie czy przewody są zabezpieczone przy przejściu przez ściany i stropy przed przedostawaniem się wody,
   • sprawdzenie stanu skorodowania stalowych rur i osłon,
  • dla złącza:
   • sprawdzenie czy przewody przyłącza są prowadzone w rurze stalowej lub rurze z twardego PCV (zasilanie budynku z linii napowietrznej), a przewody posiadają wzmocnioną izolację,
   • sprawdzenie czy złącze jest zabezpieczone przed przenikaniem wody deszczowej,
   • sprawdzenie czy na drzwiczkach złącza została zamontowana właściwa tabliczka ostrzegawcza,
   • sprawdzenie czy przewody PEN lub PE są uziemione;
   • sprawdzenie stanu (skorodowania i estetyki) szafek wnękowych lub skrzynek zamykanych na klucz lub kłódkę, zlokalizowanych na zewnątrz budynku.
  • w pomieszczeniach narażonych na szkodliwe działania czynników:
   • sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej,
   • sprawdzenie ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,
   • sprawdzenie doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawieniu urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,
   • sprawdzenie umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,
   • sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,
   • sprawdzenie oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
   • sprawdzenie umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,
   • sprawdzenie połączeń przewodów,
   • sprawdzenie rozmieszczenia elementów urządzenia piorunochronnego, rodzaju użytych materiałów oraz rodzajów i jakości połączeń.
    [Przez szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników rozumie się: wpływ temperatury i wilgotności, obecność substancji korodujących lub zanieczyszczających, oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne i jonizujące, wyładowania atmosferyczne oraz wstrząsy sejsmiczne.]
  • b.) oględziny instalacji odgromowej:
   • sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów

 • pięcioletnia kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych polega na wykonaniu następujących czynności:
   • a.) oględziny instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: - sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów,
    • sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
    • sprawdzenie kompletności schematów, tablic i oznaczeń.
   • b.) oględziny instalacji odgromowej:
    • sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.
   • c.) pięcioletnie pomiary elektryczne (zakres opisano w zakładce POMIARY ELEKTRYCZNE)

Protokół przeglądu instalacji elektrycznej

Sporządzony w wyniku okresowej (rocznej lub pięcioletniej) kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej protokół określa:

 • stan techniczny elementów instalacji elektrycznej objętych kontrolą,
 • wykaz nieprawidłowości w funkcjonowaniu odbiorników energii elektrycznej trwale (na stałe) przyłączonych do instalacji, samowolnych przeróbek instalacji przez jej użytkowników oraz wad powstałych w okresie użytkowania instalacji elektrycznej,
 • rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementów instalacji elektrycznych,
 • zakres robót remontowych i kolejność ich wykonania,
 • zakres niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach poprzednich kontroli okresowych.

W szczególności protokół składa się z następujących punktów:

 • instalacja elektryczna
  • lokalizacja i oznaczenie rozdzielni i podrozdzielni
  • instalacja sieci gwarantowanej
  • kompletność osłon, pokryw, mocowań
  • sprawność oświetlenia
  • sprawność elementów zewnętrznych na dachu i elewacji (oświetlenie, reklamy, urządzenia)
  • stan izolacji stałej widocznych części czynnych
  • wpływ czynników zewnętrznych (wilgoć, temperatura)
  • oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych widocznych elementów obwodów elektrycznych
  • stan połączeń przewodów neutralnych i ochronnych widocznych elementów obwodów elektrycznych
  • rozmieszczenie schematów i tablic ostrzegawczych - dostęp do urządzeń umożliwiający obsługę bieżącą i konserwację
 • instalacja odgromowa
  • oględziny przewodów
  • oględziny elementów łączeniowych
  • oględziny wsporników
  • stan korozji
  • odstęp pomiędzy instalacją a konstrukcją obiektu
 • przegląd pomieszczeń technicznych
  • wyposażenie w instrukcje BHP
  • wyposażenie w sprzęt gaśniczy
  • sprawność oświetlenia pomieszczeń technicznych
 • dokumentacja techniczna
  • dostęp do dokumentacji powykonawczej w obiekcie
  • protokoły pomiarów wyłączników różnicowo-prądowych
  • protokoły pomiarów rezystancji izolacji
  • protokoły pomiarów impedancji pętli-zwarcia
  • protokół z badań i pomiarów eksploatacyjnych urządzenia piorunochronnego

Protokoły pokontrolne (oryginał w twardej oprawie plus kopia w wersji elektronicznej) dostarczamy Klientowi w wyznaczonym terminie wraz z protokołem przekazania.
W każdym czasie udzielamy wszelkich wyjaśnień dotyczących zapisów protokołów.

Przegląd elektryczny uprawnienia

Nasi inżynierowie posiadają wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych. Uprawnienia elektryczne budowlane osób kontrolujących stanowią załącznik protokołów. Każdy inżynier należy do właściwej miejscowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Przegląd instalacji elektrycznej jak często

W budynkach wielkopowierzchniowych tj. o powierzchni zabudowy powyżej 2000m² co pół roku:

 • oględziny instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz w takich pomieszczeniach jak węzły cieplne, pralnie, suszarnie, hydrofornie, garaże, pomieszczenia zagrożone wybuchem
 • oględziny instalacji odgromowej

We wszystkich budynkach podlegających obowiązkowi kontroli bez względu na powierzchnię zabudowy co roku:

 • oględziny instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz w takich pomieszczeniach jak węzły cieplne, pralnie, suszarnie, hydrofornie, garaże, pomieszczenia zagrożone wybuchem
 • oględziny instalacji odgromowej
 • pomiary ochronne instalacji elektrycznej w pomieszczeniach o wyziewach żrących, pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, otwarta przestrzeń, pomieszczeniach bardzo wilgotnych, w pomieszczeniach gorących, tj. o temperaturze powyżej 35 st. C (wymaganą częstotliwość pomiarów ochronnych opisano w zakładce TEORIA)

We wszystkich budynkach podlegających obowiązkowi kontroli bez względu na powierzchnię zabudowy co pięć lat:

 • oględziny instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz w takich pomieszczeniach jak węzły cieplne, pralnie, suszarnie, hydrofornie, garaże, pomieszczenia zagrożone wybuchem
 • oględziny instalacji odgromowej
 • pomiary ochronne instalacji elektrycznej i odgromowej w pełnym zakresie.
KOB
  Copyright 2011 KOB Pomiary elektryczne Projekt i wykonanie TAHOMA DESIGN